លោកស្រី យីង ឡាក់ ទទួលបានផ្កាកុលាបក្រហម ជាច្រើនទងក្នុងថ្ងៃទិវានៃ ក្តីស្រឡាញ់

នៅថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ មនុស្សម្នារជាច្រើនតែងតែ ចំនាយនូវប្រាក់
កាករបស់ខ្លួន ទិញផ្កាកុលាបនិងកាដូ ដល់អ្នកជាទី ស្រឡាញ់របស់ខ្លួន ដើម្បីបញ្ជាក់ពី សេចក្តី
ស្រឡាញ់ ។

អ្នកមានគូអាចទិញជូនគ្នា ទៅវិញទៅមកឯអ្នកមិនទាន់ មានគូអាចទិញផ្កាកុលាប ជូនដល់ឪពុក
ម្តាយ មិត្តភក្តិនិង បងប្អូនរបស់ពួកគេក៏បាន។ ជាក់ស្តែងប្រជាពលរដ្ឋថៃ ដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្ត
និងគាំទ្រនាយករដ្ឋមន្ត្រី របស់ខ្លួនបាននាំគ្នា ជូនផ្កាកុលាបក្រហម ជាច្រើនទងដល់លោកស្រី យីង
ឡាក់ស៊ីនណាវ៉ាត់ត្រា នៅក្នុងថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ ។

យោងតាមគេហទំព័រ ហ្វេសប៊ុក របស់លោកស្រី យីង ឡាក់ នៅថ្ងៃទី១៤ កុម្ភៈនេះ លោកស្រីបាន
ទទួល ផ្កាកុលាបក្រហមពីប្រជាពលរដ្ឋថៃ ជាច្រើនទងខណៈដែលរូបលោកស្រី បានចុះទៅជួប
សំណេះសំណាល ជាមួយពួកគាត់ក្នុងពិធីមួយ ។ការជូននៃផ្ការកុលាបនេះ បញ្ជាក់ពីសេចក្តីស្រ
ឡាញ់ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ មកលើរូបលោកស្រី ៕

Photo by Looking Today

Photo by Looking Today

Photo by Looking Today

Photo by Looking Today

Photo by Looking Today

Photo by Looking Today

ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ ដើមអំពិល

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s