រូបភាព Top 10 ប្រចាំ ២០១២ របស់ Reuters

ការថតរូបគឺជាចំណូលចិត្តមួយរបស់មនុស្សទូទៅ ៩០ ភាគរយនៃមនុស្សសម័យថ្មីគឺសុទ្ធសឹងតែ
រកឃើញថាការថតរូបគឺអាចជួយគេអោយមានអារម្មណ៍ល្អ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការថតរូបត្រូវបាន
គេយកមធ្វើជាកម្មវិធីសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់ Master ទៀតផង។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាព Top 10 របស់អ្នកថតរូបសារព័ត៌មាន Reuters ម្នាក់ យើងទៅមើលទាំង
អស់គ្នាទៅមើល៕

រូបភាពទាហានតស៊ូនៅស៊ីរ៉ី

មន្ទីរពេទ្យវិកលចារិត សហរដ្ឋអាមេរិក

រូបភាពបានពីប្រទេសបារាំង

កូរ៉េខាងជើង

អ៊ីតាលី

ឥណ្ឌូនេស៊ី

ប្រេស៊ីល

ឥណ្ឌា

ប្រេស៊ីល

ឥណ្ឌា

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s